Privacybeleid

De Privacygedragscode is bindend voor alle recherchebureaus met een vergunning in de zin van de Wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus. Deze gedragscode bevat richtlijnen hoe in juridische zin om te gaan met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening verzameld en verstrekt worden. De privacygedragscode regelt ook de rechten van het onderzochte individu. Deze gedragscode stelt daarnaast onder welke voorwaarden de onderzochte persoon moet worden geïnformeerd over een tegen hem/haar ingesteld of in te stellen onderzoek.

Voor particuliere recherchebureaus gelden dezelfde rechten en plichten zoals die voor iedere burger gelden. Het overtreden van de wet is hier net zomin toegestaan. Juist van een particulier recherchebureau verwacht men een grotere mate van zorgvuldigheid. Vooral wanneer het gaat om het verzamelen en verwerken van deze gegevens. Ook de opdrachtgever heeft een groot belang bij het respecteren van deze gedragscode. Wij voeren onze werkzaamheden dan ook altijd uit volgens deze wet- en regelgeving. Afsluitend zien wij erop toe dat de resultaten uit een rapportage bruikbaar zijn bij eventuele juridische vervolgstappen.